1. Offertes / overeenkomst
a. Alle offertes zijn vrijblijvend.
b. Een overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging door Ochre and Red van een opgegeven order dan wel door de feitelijke levering daarvan.

2. Prijs / betaling / zekerheid
a. De vermelde prijs is netto, inclusief BTW.
b. Betaling dient voor de levering te geschieden of contant bij aflevering .
c. Bij niet of te late betaling kan Ochre and Red de wettelijke rente per maand in rekening brengen.
d. Op verzoek van Ochre and Red is de koper gehouden zekerheid te stellen voor de nakoming van diens verplichtingen.

3. Levering en levertermijn
a. Levering: af magazijn. Feitelijke levering tot voordeur afleveradres.
b. Bij overschrijding van de opgegeven levertijd kan de order door de koper niet worden geannuleerd voordat Ochre and Red door de koper in staat is gesteld om binnen een redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
c. Ochre and Red kan steeds eerder leveren en factureren. Worden deelleveringen niet tijdig op factuur voldaan, dan kunnen door Ochre and Red verdere leveringen worden opgeschort of kan de overeenkomst voor het overblijvende deel worden ontbonden.
d. Indien Ochre and Red niet of niet tijdig kan leveren ten gevolge van een omstandigheid welke haar niet toegerekend kan worden, wordt zij niet schadeplichtig.

4. Reclames en retourneren
a. De koper is gehouden de geleverde goederen te controleren op hoeveelheid en gebreken. Voldoen de goederen niet aan de overeengekomen eisen, dan meldt de koper dit uiterlijk binnen 8 dagen na levering bij Ochre and Red Reclames binnengekomen na genoemde termijn hoeven niet te worden geaccepteerd.
b. Ochre and Red dient door de koper in de gelegenheid gesteld te worden gebreken aan geleverde goederen binnen redelijke termijn te herstellen of deze goederen opnieuw te leveren dan wel deze door andere te vervangen.
c. Bij aankoop van een product, kunt u dit binnen 8 dagen ruilen tegen een ander product, tegoedbon of cadeaubon.
Let op! Dit geldt niet voor afgeknipte stof en meubilair.

d. Bij een aankoop in de winkel, via de mail of telefonisch, waarbij het product tegen bijkomende kosten met de post verstuurd wordt, kunt u dit binnen 8 dagen ruilen tegen een ander product, tegoedbon of cadeaubon. Let op! ook hier geldt dit niet voor afgeknipte stof en meubilair.  De retourkosten zijn voor eigen rekening.

5. Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen welke door Ochre and Red zijn geleverd blijven het eigendom van Ochre and Red totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van factuurbedragen, rente en schadevergoeding welke voortvloeit door een niet-nakoming van de tegenpartij.

6. Overmacht / aansprakelijkheid
a. Ochre and Red is nimmer aansprakelijk voor schade daaronder begrepen gederfde winst, welke voortvloeit uit het niet geheel of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht aan haar zijde of door haar ingeschakelde derden.
Onder overmacht wordt tevens verstaan, maatregelen opgelegd door een staat waardoor (tijdige) nakoming niet mogelijk is (quota, uitvoerverboden e.d.).
b. In geval van gebreken aan geleverde goederen of indien anderszins niet tijdig wordt geleverd, is Ochre and Red voor daardoor ontstane schade aansprakelijk tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde of defecte goederen.

7. Overige bepalingen
a. In geval van strijdigheid van de onderhavige met de koper gehanteerde voorwaarden prevaleren deze voorwaarden.
b. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk een of meerdere malen van de onderhavige voorwaarden is afgeweken, kan de koper daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen overeenkomsten.
c. Alle geschillen zullen worden voorgelegd bij de absoluut bevoegde Rechter in het arrondissement Arnhem.
d. Alle incassokosten daaronder begrepen de gerechtelijke-, de buitengerechtelijke- en de executiekosten, komen voor rekening van de koper, met een minimum van € 125,- (excl. BTW).